UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
 

 
Pagina principala / Rapoarte financiare / Gestionarea riscurilor
Gestionarea riscurilor

Dirijarea cu riscurile, ce apar în activitatea B.C. "Universalbank" S.A.

Acceptarea riscurilor şi controlul lor prezintă unul din momentele-cheie în activitatea bancară. Succesul în gestiunea bancară e posibil doar în cazul în care riscurile considerate de bănci sunt rezonabile, pot fi controlate şi nu depăşesc cadrul mijloacelor financiare şi al competenţei sale. Evaluările eronate ale diferitor genuri de riscuri sau lipsa la bănci a posibilităţii de a le opune măsuri suficient de eficiente implică consecinţe nedorite nu doar pentru bănci ci şi pentru întreaga economie a republicii în ansamblu. Ca urmare, activitatea băncilor republicii este supusă unui control de stat suficient de riguros. Normativele pentru un şir de indicatori ai activităţii bancare, definite de către Banca Naţionala a Moldovei, sistemul de raportare elaborat de ea, regulamentele şi instrucţiunile pentru perfectarea diferitor operaţiuni bancare, precum şi cerinţele înaintate pentru nivelul de competenţă al conducătorilor băncilor au drept scop diminuarea riscurilor la care sunt expuse băncile în activitatea sa.

Riscurile pot fi supuse controlului, adică pot fi aplicate măsuri ce permit de a pronostica cu o anumita certitudine declanşarea unui eveniment al riscului şi de a primi decizii spre diminuarea nivelului lui. În acest scop Banca Comerciala "Universalbank" S.A., pe lîngă modalităţile "exterioare" de reglementare a riscurilor de bază menţionate mai sus, utilizează mecanismele proprii pentru analiza şi monitorizarea unui spectru larg de riscuri, de care este legată activitatea sa. În baza experienţei acumulate, precum şi a analizei contextului financiar-economic, politic şi social în cadrul căruia banca "Universalbank" î-şi derulează activitatea, a fost creat un sistem complex de proceduri interne, regulamente, instrucţiuni şi luate măsuri ce ţin de planul organizaţional, scopul cărora se reduce la minimizarea probabilităţii elaborării unor decizii care ar putea condiţiona înrăutăţirea intr-o măsură mai mare sau mai mică a stării financiare a băncii. În particular, în bancă au fost create şi funcţionează un şir de organe de dirijare cu riscuri precum Comitetul de dirijare a activelor, pasivelor şi lichidităţii, comitete de credit al băncii, al secţiei de creditare şi al filialelor, care activează în baza unei delimitări stricte a competenţei sale în dependenţă de limitele operaţiunilor examinate şi de riscurile aferente. Activitatea acestor organe şi deciziile elaborate de ele sunt supuse unui control din partea Auditului Intern, Cârmuirii băncii, Comisiei de Revizie şi Consiliului Băncii în corespondenţă cu împuternicirile lor.

Cu toate că spectrul riscurilor posibile la care este expusă orice bancă a republicii este suficient de larg, riscurile pot fi clasificate în dependenţă de relaţia lor cu operaţiunile bancare, cu calitatea administrării activelor şi pasivelor, cu aspectul organizaţional etc. O clasificare bine fondată permite de a determina exact locul şi ponderea fiecărui din riscuri în masa generală şi creează premize pentru elaborarea şi aplicarea eficientă a procedurilor de evaluare a riscurilor, precum şi a metodelor de dirijare cu ele. În particular:

Riscul de creditare - riscul nerambursării creditului şi neachitării dobînzilor aferente de către debitorul băncii. Dat fiind faptul că operaţiunile de creditare reprezintă sursa de bază a veniturilor băncii, iar mijloacele pentru credite sunt formate atît din mijloacele proprii cît şi din cele atrase, riscului de creditare i se atribuie o importanţă majoră. Momentul-cheie în dirijarea cu riscul de creditare în "Universalbank" constă în respectarea cu stricteţe a politicii de creditare a băncii, elaborate şi dezvoltate în conformitate cu criteriile de diversificare a portofoliului de credite în raport cu ramurile economiei, cu valutele creditelor, cu scopurile lor, cu termenii de rambursare, cu tipurile garanţiilor oferite etc. Angajaţii băncii responsabili de acordarea creditelor şi dirijarea cu ele sunt obligaţi să acţioneze în strictă conformitate cu standardele şi parametrii indicaţi în politica de creditare. Elaborarea deciziei de acordare a creditului se efectuează în baza analizei detaliate a clientului şi activităţii sale, evaluării stării generale a ramurii şi al cadrului respectiv al pieţei, analizei stării financiare şi a fluxurilor băneşti, scopurilor utilizării creditului şi surselor de rambursare în dependenţă de tipul creditului, elaborării pronosticurilor legate de rezultatele financiare şi fluxurile băneşti cel puţin pentru perioada de creditare şi altele. De o importanţă sporită în politica de creditare a băncii se bucură aspectele legate de garanţiile oferite de client în vederea asigurării îndeplinirii tuturor obligaţiunilor sale indicate în contractul de credit. Aceste garanţii reprezintă sursa secundară de rambursare a creditului şi achitare a dobînzii aferente.

Dirijarea unui credit deja acordat are ca scop asigurarea rambursării lui şi se efectuează în baza verificării scopului utilizării creditului, monitorizării continui a activităţii debitorului, evaluării situaţiei sale financiare şi comparării rezultatelor obţinute cu cele pronosticate, verificării periodice a stării garanţiilor oferite. La depistarea celor mai mici semne care ar indica posibila apariţie a problemelor în rambursarea creditului urmează a fi aplicate măsuri concrete de redresare a situaţiei şi de asigurare a rambursării creditului. În acest proces sunt antrenate nu doar serviciile de creditare ale băncii, ci şi Serviciul Juridic, Serviciul de Securitate şi alte organe.

Riscul lichidităţii - riscul pierderii de către bancă a capacităţii sale de a satisface necesităţile extraordinare în mijloace băneşti în numerar. Dirijarea cu riscul lichidităţii se efectuează prin intermediul respectării stricte a valorilor indicatorilor normativi ai lichidităţii, plasării mijloacelor băneşti în active cu o lichiditate sporită, monitorizarea continue a structurii activelor şi pasivelor in dependenţă de termenii acestora, atragerii şi plasării mijloacelor pe piaţa interbancară, urmării stricte a prevederilor privind rezervarea obligatorie.

Riscul valutar - riscul pierderilor în urma schimbului valutelor străine şi valuta naţională. Diminuarea acestui gen de risc se obţine prin monitorizarea zilnică a gradului de balansare a structurii activelor şi obligaţiunilor în valută străină, stabilirea adecvată a cursului valutar în operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutelor atît la clientela băncii, cît şi pe piaţa interbancară, controlul continuu al structurii portofoliului creditelor acordate în valute străine pe termenii respectivi şi ratele dobinzilor, reglementarea altor active în valută, aplicarea unei politici flexibile de atragere a mijloacelor în valută străină pentru termenii corespunzători costului lor ş.a.

Riscul ratei dobînzii - riscul fluctuărilor nefavorabile ale ratei dobînzii, ce implică majorarea cheltuielilor pentru mijloacele atrase şi diminuarea veniturilor de la mijloacele plasate şi creditele acordate. Fenomenul determinant ce implică expunerea băncii riscului aferent ratei dobînzii constă în discordanţa în termenii şi ratele dobînzilor ale activelor băncii şi obligaţiunilor sale. În scopul diminuării acestui risc banca efectuează un control continuu şi supune reglementării riguroase structura activelor şi obligaţiunilor în dependenţă de valuta, termenii şi ratele lor, utilizînd atît rate fixe ale dobînzilor cît şi rate fluctuante. În acţiunile date e foarte importantă utilizarea abordării diferenţiate de stabilire a ratelor pentru diferite categorii de active şi pasive în dependenţă de mărimea lor, structura, valuta, termeni etc.

Riscul operaţional - riscul producerii unor evenimente ce implică imposibilitatea exercitării de către bancă a activităţii sale operaţionale. Pentru evitarea unui asemenea gen de situaţii banca a efectuat un şir larg de măsuri în scopul asigurării funcţionării continue a sistemului automatizat bancar, şi anume:

  • înzestrarea cu mijloace tehnice pentru asigurarea continuă a energiei electrice;
  • instalarea unui server performant de rezervă;
  • delimitarea accesului la mijloacele tehnice ale sistemului informaţional;
  • delimitarea accesului la informaţia din baza de date;
  • dublarea bazei de date în scopul asigurării integrităţii informaţiei stocate;
  • utilizarea mijloacelor tehnice şi programate pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei şi protejării ei de factorii exteriori;
  • renovarea continuă a mijloacelor tehnice şi perfecţionarea serviciilor programate;
  • altele.

Dirijarea riscurilor în B.C. "Universalbank" S.A. la perfectarea diferitor operaţiuni comerciale capătă o pondere tot mai mare şi, paralel cu nivelul competenţei angajaţilor băncii, calitatea serviciilor şi calitatea sistemului informaţional, reprezintă un factor decisiv pentru creşterea bunăstării băncii.

 
Call Center: +373 22 269-722
E-mail: office@mail.universalbank.md