UNIVERSALBANK
Despre BancăRapoarte financiareParteneriInformaţie de contact RO | RUS | ENG
 

 
Pagina principala / Rapoarte financiare / Raportul conducerii
Raportul conducerii Băncii Comerciale “Universalbank” S.A. pentru anul 2010
     I. Prezentare generală
     În anul 2010 Banca a continuat inovaţiile începute în anul 2009 în domeniul acceptării plăţilor în regim on-line prin intermediul reţelei proprii de terminale de plăţi electronice „U•PAY”. Numărul terminalelor a crescut de la 43 pînă la 106, iar meniul terminalelor a fost completat cu 6 servicii noi, inclusiv achitarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră.
     Banca a oferit în anul 2010 persoanelor fizice credite de consum fără garanţii prin intermediul noului produs - “Visa Card Favorit” cu înscrierea sumei creditului în contul de card, majorînd în anul 2010 numărul de carduri “Visa”, emise de Bancă şi aflate în circulaţie de 4,5 ori comparativ cu anul 2009. În anul 2010 ponderea creditelor de consum în total portofoliul de credite al Băncii s-a majorat cu 10,7 la sută.
     În anul 2010 Banca a început să presteze clienţilor servicii de transferuri băneşti prin intermediul unui nou sistem “IntelExpress” majorînd astfel numărul total al sistemelor de transferuri băneşti deservite de Bancă pînă la 13.
     Concomitent a fost înregistrată o creştere a numărului utilizatorilor sistemului de deservire bancară la distanţă a conturilor „Client-Bank”. La finele anului 2010 circa 70 la sută din toate plăţile constituiau plăţi electronice comparativ cu 67 la sută la începutul anului.
     Creditarea persoanelor juridice în anul 2010 a fost orientată spre proiectele investiţionale, astfel majorîndu-se ponderea creditelor în total portofoliul de credite, acordate pentru finanţarea imobilului şi construcţiilor cu 20,2 puncte procentuale, dar totodată micşorîndu-se ponderea creditelor alocate pentru agricultură, industrie şi comerţ.
     În anul 2010 Banca a înregistrat o creştere a numărului clienţilor comparativ cu anul precedent. Astfel la finele anului 2010 Banca deservea cu 28,7 la sută mai mulţi deponenţi - 3.984 şi cu 14,6 la sută mai mulţi debitori - 1.021 comparativ cu anul 2009.
2010 2009 2008 2007 2006
Deponenti 3 984 3 096 3 445 4 656 4 503
Debitori 1 021 891 1 482 3 383 2 987

     În anul 2010 Banca a fost menţionată cu diploma de gradul I conform rezultatelor programului „Partnership Meets Expertise”, desfăşurat de Commerzbank (Germania) pentru utilizarea corectă a sistemului automatizat S.W.I.F.T. la efectuarea plăţilor interbancare.

     II. Sistemul bancar al Republicii Moldova şi locul B.C. “Universalbank” S.A. în acesta
     Activele sistemului bancar s-au majorat pe parcursul a douăsprezece luni ale anului 2010 cu 6,0%, atingînd mărimea de 42,3 mlrd. lei. Totodată activele Băncii pentru aceeaşi perioadă au înregistrat o majorare cu 38,9%, atingînd mărimea de 389,1 mln. lei, ceea ce constituie 0,92% din activele totale ale sistemului bancar al Moldovei.
     În sistemul bancar 60,3% de active revin portofoliilor de credite (25,5 mlrd. lei), ritmul de descreştere al cărora pentru 12 luni ale anului 2010 în sistem a constituit 13,7%. La 31 decembrie 2010 cota portofoliului de credite al Băncii în portofoliul de credite al sistemului a constituit 0,80%. Totodată, soldurile aferente creditelor acordate de Bancă s-au majorat pe parcursul a 12 luni cu +21,3%, tendinţa fiind opusă celei înregistrate pe întreg sistemul bancar.
     Volumul total al depozitelor acceptate în sistem s-a micşorat de la începutul anului pînă la 28,7 mlrd. lei (+8,9%), inclusiv depozitele persoanelor fizice s-au micşorat pînă la 18,2 mlrd. lei (+10,4%). Volumul total al depozitelor atrase de Bancă pentru aceiaşi perioadă s-a majorat pînă la 205,0 mln. lei (+146,0%), inclusiv depozitele persoanelor fizice pînă la 131,4 mln. lei (+169,8%).
     Lichiditatea în sectorul bancar s-a păstrat pe parcursul a douăsprezece luni ale anului 2010 la un nivel destul de înalt, valoarea medie lunară a lichidităţii curente a constituit 36,44%. Valoarea medie lunară a lichidităţii curente pentru aceeaşi perioadă menţinută de Bancă a constituit 23,14%.


     III. Situaţia patrimonială a Băncii
     Active

     Activele totale ale Băncii în anul 2010 s-au majorat cu 109 mln. lei sau cu 39% - de la 280 mln. lei pînă la 389 mln. lei.
     Portofoliul de credite s-a majorat de la 169 mln. lei pînă la 205 mln. lei sau cu 21%. În anul 2010 au fost acordate credite recalculate în echivalentul în lei în sumă totală de 315 mln. lei sau cu 75% mai mult faţă de anul 2009.
     Reducerile pentru pierderi la active şi provizioanele pentru pierderi la angajamentele condiţionale la finele anului au constituit 7,6 mln. lei. Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite în volumul total de credite s-a micşorat pe parcursul anului de la 5,1% pînă la 3,7%.

     Pasive
     Mijloacele atrase de Bancă în anul 2010 au înregistrat o creştere de la 145 mln. lei pînă la 257 mln. lei, adică cu 112 mln. lei sau cu 78%.
     Volumul total al depozitelor cu dobîndă s-a majorat de la 60 mln. lei pînă la 150 mln. lei, adică cu 90 mln. lei sau de 2,5 ori.
     Soldul mijloacelor la depozitele fără dobîndă (conturi curente) s-a majorat de la 24 mln. lei pînă la 55 mln. lei, adică cu 31 mln. lei sau de 2,3 ori.

     Capital
     Capitalul normativ total în anul 2010 s-a micşorat cu 22 mln. lei sau cu 18% şi la 31 decembrie 2010 a constituit 105 mln. lei (31.12.2009: 127 mln. lei).
     Activele nete (mijloacele proprii) s-au micşorat cu 4 mln. lei sau cu 3% şi la 31 decembrie 2010 au constituit 132 mln. lei (31.12.2009: 136 mln. lei).

     Suficienţa capitalului
     Suficienţa capitalului ponderat la risc la 31 decembrie 2010 a constituit 51,1%, iar valoarea medie lunară a acestui indicator pentru anul 2010 a constituit 60,8% (în anul 2009 – 68,5%), ceia ce este aproximativ de cinci ori mai mare decît normativul suficienţei capitalului stabilit de BNM valoarea acestuia fiind nu mai puţin de 12%.
     Lichiditate
     Lichiditatea curentă la finele anului 2010 a constituit 29,3%, iar valoarea medie lunară a acestui indicator pentru anul 2010 este egală cu 23,1% (pentru anul 2009 – 25,2%, normativul BNM fiind nu mai puţin de 20%).

     Active generatoare de dobîndă / negeneratoare de dobîndă
     Volumul activelor generatoare de dobîndă în bilanţ la finele anului a constituit 271 mln. lei sau 70% din activele totale (31.12.2009: 177 mln. lei şi 63% respectiv). În mediu pentru anul 2010 ponderea activelor generatoare de dobîndă în bilanţ a constituit 63% (în anul 2009 - 64%).

     Venituri şi cheltuieli
     În anul 2010 Banca a obţinut venituri în sumă totală de 57 mln. lei, ceea ce este cu 9,4 mln. lei sau cu 20% mai mult decît pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. Valoarea cheltuielilor totale a constituit 87 mln. lei (inclusiv defalcările în contul reducerilor pentru pierderi la active în mărime de 27,4 mln. lei legate de necesitatea constituirii unei cauţiuni la contul Oficiului de Executare sect. Buiucani, mun Chişinău pe dosarul civil nr.2à-3660/10), ceea ce este cu 30 mln. lei sau cu 54% mai mult decît pentru aceeaşi perioadă a anului trecut.
     Veniturile aferente dobînzii pentru anul 2010 au constituit 41 mln. lei sau 72% din suma totală a veniturilor (pentru anul 2009 - 31 mln. lei şi 64% respectiv). În structura veniturilor aferente dobînzii cea mai mare pondere o au veniturile şi comisioanele aferente creditelor care constituie 97% din suma totală a veniturilor aferente dobînzii (pentru anul 2009 - 98%).
     Cheltuielile aferente dobînzii au constituit 14 mln. lei sau 16% din suma totală a cheltuielilor (pentru anul 2009 - 13 mln. lei şi 22% respectiv).
     Venitul net aferent dobînzii pentru anul 2010 a constituit 27 mln. lei, înregistrînd o creştere faţă de indicatorul analog pentru anul 2009 cu 9 mln. lei sau cu 51%.
     Marja netă aferentă dobînzii pentru anul 2010 a constituit 12,7% (pentru anul 2009 - 10,3%). După mărime marjei aferente dobînzii Banca se plasează pe locul doi printre cele 15 bănci ale sistemului bancar al Moldovei.
     Veniturile neaferente dobînzii pentru anul 2010 au constituit 16 mln. lei sau 28% din suma totală a veniturilor (pentru anul 2009 - 17 mln. lei şi 36% respectiv).
     Cheltuielile neaferente dobînzii au constituit 72,5 mln. lei sau 84% din suma totală a cheltuielilor (pentru anul 2009 - 44 mln. lei şi 78% respectiv).

     Rezultatul financiar
     În anul 2010 Banca a înregistrat pierderi în sumă de 28,6 mln. lei (pentru anul 2009: profitul a constituit 1,7 mln.lei), ceea ce este cu 30,3 mln lei mai puţin decît pentru anul 2009.
     Factorii care au avut impact asupra rezultatului financiar pentru anul 2010:
     à) constituirea cauţiunii la contul Oficiului de Executare sect. Buiucani, mun Chişinău în sumă de 27,4 mln. lei;
     b) micşorarea veniturilor aferente dobînzii la operaţiunile cu valută străină (de la 8,1 la 4,7 mln. lei);
     c) creşterea veniturilor aferente activităţii de creditare (de la 30,0 la 40,1 mln. lei);
     d) micşorarea cheltuielilor ce ţin de remunerarea muncii şi acordarea primelor (de la 15,7 la 14,6 mln. lei);
     e) micşorarea cheltuielilor aferente dobînzii la creditele interbancare (de la 7,9 la 5,9 mln. lei).

     IV. Filialele şi reprezentanţele Băncii
     Filialele şi reprezentanţele Băncii sunt situate în centru, la nordul şi sudul Republicii Moldova. B.C. „Universalbank” S.A. dispune de patru filiale şi trei reprezentanţe.
     Sediul central
     mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180 (etajul 1, 4, 6 şi 9)
     tel.: (+373 22) 269-700.
     Filiala nr.1
     mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, 2, tel.: (+373 22) 438-138, 430-739.
     Filiala nr.2
     mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 149, tel.: (+373 22) 227-740, 227-600.
     Filiala nr.3
     mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/1, tel.: (+373 231) 60-952, 60-959.
     Filiala nr.4
     mun. Comrat, str. Biruinţei, 95, tel.: (+373 298) 28-474, 26-978.
     Reprezentanţa nr.2
     or. Orhei, str. Vasile Lupu, 36 (hotel "Codru"), tel.: (+373 235) 24-508, 32-032.
     Reprezentanţa nr.3
     mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 6 (market “Fidesco”), tel.: (+373 22) 347-618.
     Reprezentanţa nr.5
     mun. Bălţi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 76A, tel.: (+373 231) 63-017, 63-018, 60-966.

     V. Dirijarea riscurilor aferente activităţii Băncii
     Acceptarea riscurilor şi controlul lor prezintă unul din momentele-cheie în activitatea bancară. Succesul în gestiunea bancară e posibil doar în cazul în care riscurile sunt rezonabile, pot fi controlate şi nu depăşesc cadrul mijloacelor financiare şi al competenţei.
     Riscurile pot fi supuse controlului, adică pot fi aplicate măsuri ce permit de a pronostica cu o anumita certitudine declanşarea unui eveniment al riscului şi de a lua decizii spre diminuarea nivelului lui. În acest scop Banca, pe lîngă modalităţile "exterioare" de reglementare a riscurilor (limite stabilite de BNM), utilizează mecanismele proprii pentru analiza şi monitorizarea unui spectru larg de riscuri, de care este legată activitatea sa.
     În baza experienţei acumulate, precum şi a analizei contextului financiar-economic, politic şi social în cadrul căruia Banca î-şi derulează activitatea, a fost creat un sistem complex de proceduri interne, regulamente, instrucţiuni şi luate măsuri ce ţin de planul organizaţional, scopul cărora se reduce la minimizarea probabilităţii luării unor decizii care ar putea condiţiona înrăutăţirea intr-o măsură mai mare sau mai mică a stării financiare a Băncii. În particular, în Bancă sunt create şi funcţionează un şir de organe de dirijare a riscurilor precum Comitetul de dirijare a activelor, pasivelor şi lichidităţii, Comitete de Credite al Băncii, al Secţiei credite şi al filialelor, care activează în baza unei delimitări stricte a competenţei sale în dependenţă de limitele operaţiunilor examinate şi de riscurile aferente. Activitatea acestor organe şi deciziile luate de acestea sunt supuse unui control din partea Secţiei audit intern, Comisiei de Cenzori a Băncii conform atribuţiilor şi împuternicirilor lor.

     Riscul de creditare - riscul nerambursării creditului şi neachitării dobînzilor aferente de către debitorul Băncii. Momentul-cheie în dirijarea riscului de creditare în Bancă constă în respectarea cu stricteţe a Politicii de creditare a Băncii, elaborate în conformitate cu criteriile de diversificare a portofoliului de credite în raport cu ramurile economiei, cu valutele creditelor, cu scopurile lor, cu termenii de rambursare, cu tipurile garanţiilor oferite etc. Angajaţii Băncii responsabili de acordarea creditelor şi monitorizarea lor sunt obligaţi să acţioneze în strictă conformitate cu standardele şi parametrii indicaţi în Politica de creditare.
     Gestionarea riscului de credit se face cu regularitate prin urmărirea atentă a respectării plafoanelor de creditare, prin evaluarea bonităţii debitorilor şi respectarea unor politici conservatoare de constituire a provizioanelor.

     Riscul lichidităţii - riscul pierderii de către Bancă a capacităţii sale de a satisface necesităţile extraordinare în mijloace băneşti în numerar. Gestionarea riscului lichidităţii se efectuează prin intermediul respectării stricte a valorilor indicatorilor normativi ai lichidităţii, plasării mijloacelor băneşti în active cu o lichiditate sporită, monitorizarea continue a structurii activelor şi pasivelor in dependenţă de termenii acestora, atragerii şi plasării mijloacelor pe piaţa interbancară, urmării stricte a prevederilor privind rezervarea obligatorie.
     Banca urmăreşte zilnic evoluţia nivelului lichidităţilor pentru a-şi putea achita obligaţiile la data la care acestea devin exigibile.

     Riscul valutar - riscul pierderilor în urma schimbului valutelor străine şi valuta naţională.
     În anul 2010 Banca a efectuat tranzacţii atît în valuta naţională, cît şi în cea străină. Moneda moldovenească nu a suferit devalorizare în decursul ultimului an, dimpotrivă leul moldovenesc s-a consolidat comparativ cu principalele valute străine. Astfel activele nete exprimate în lei au fost expuse riscului de diminuare a valorii. Banca menţine o poziţie lungă echilibrată între activele şi obligaţiunile în valută pentru a se asigura împotriva acestui risc. Banca monitorizează şi limitează după caz mijloacele atrase şi plasate în valute străine.
     Banca efectuează tranzacţii monetare de natura instrumentelor financiare cu bănci din străinătate şi din Republica Moldova. Strategia de evitare a riscului abordată de către Bancă prevede limite stabilite, pentru fiecare dintre aceste bănci, referitoare la poziţia deschisă care poate să rămână la sfîrşitul unei zile, precum şi termene limită pentru scadenţele tranzacţiilor efectuate. Totodată sunt stabilite şi limite maxime pentru fiecare tranzacţie încheiată.

     Riscul ratei dobînzii - riscul ratei dobânzii este compus din riscul de fluctuaţie înregistrat în valoarea unui anumit instrument financiar ca urmare a variaţiei ratelor dobânzii de pe piaţa bancară şi riscul diferenţelor între scadenţa activelor purtătoare de dobîndă şi cea a obligaţiilor purtătoare de dobîndă folosite pentru finanţarea activelor respective. Perioada în care se menţine rata fixă a dobînzii stabilite pentru un instrument financiar indică în ce măsură acesta este expus riscului dobînzii. Stabilirea preţurilor (ratelor) pentru active şi pasive rămâne la latitudinea Băncii. Instrumentele financiare sunt purtătoare de dobîndă cu rate flexibile, ce corespund ratelor pieţii, prin urmare se consideră că valorile lor reale nu diferă în mod semnificativ de valorile contabile.
     Gestionarea riscului ratei dobînzii, este realizat de către Bancă prin următoarele măsuri:
     a) stabilirea nivelului ratelor de dobîndă la activele şi obligaţiunile Băncii;
     b) stabilirea caracteristicilor ratelor de dobîndă (flexibilă sau fixă);
     c) analiza diferenţei între scadenţa activelor şi obligaţiunilor, sensibile la schimbarea ratei dobînzii şi menţinerea unei structuri adecvate a activelor şi pasivelor;
     d) asigurarea flexibilităţii ratelor de dobîndă, modificarea periodică a ratelor la instrumentele financiare ale Băncii;
     e) evaluarea structurii activelor lucrătoare şi structurii obligaţiunilor cu plată, întreprinderea măsurilor direcţionate spre diminuarea raportului active lucrătoare/obligaţiuni cu plată;
     f) evaluarea lunară şi controlul asupra dinamicii spread-lui, a GAP-lui cumulativ şi a altor indici ale riscului ratei dobînzii;
     g) examinarea informaţiei ce ţine de riscul ratei dobînzii de către Comitetul ALCO şi managementul Băncii cu corectarea ulterioară a politicii Băncii în domeniul atragerii şi plasării mijloacelor;
     h) prognozarea nivelului ratelor de dobîndă în perspectivă în baza factorilor, care pot influenţa mărirea sau micşorarea lor, etc.
     Banca efectuează analiza modificării ratei dobînzii aferente activelor cu ratele dobînzii flotante şi aferente angajamentelor cu ratele dobînzii flotante modelînd situaţiile de stres pentru diferite categorii, instrumente şi valute de bilanţ.

     Riscul operaţional - riscul producerii unor evenimente ce implică imposibilitatea exercitării de către Bancă a activităţii sale operaţionale. Pentru evitarea unui asemenea gen de situaţii Banca a efectuat un şir larg de măsuri în scopul asigurării funcţionării continue a sistemului automatizat bancar, şi anume:
     a) înzestrarea cu mijloace tehnice pentru asigurarea continuă a energiei electrice;
     b) instalarea unui server performant de rezervă;
     c) delimitarea accesului la mijloacele tehnice ale sistemului informaţional;
     d) delimitarea accesului la informaţia din baza de date;
     e) dublarea bazei de date în scopul asigurării integrităţii informaţiei stocate;
     f) utilizarea mijloacelor tehnice şi programate pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei şi protejării ei de factorii exteriori;
     g) renovarea continuă a mijloacelor tehnice şi perfecţionarea serviciilor programate;
     h) altele.
     Gestionarea riscurilor în Bancă la efectuarea diferitor operaţiuni comerciale capătă o pondere tot mai mare şi, paralel cu nivelul competenţei angajaţilor Băncii, calitatea serviciilor şi calitatea sistemului informaţional, reprezintă un factor decisiv pentru creşterea bunăstării Băncii.


     VI. Declaraţie privind guvernanta corporativă
     La Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor Băncii din 30 aprilie 2010 a fost aprobat “Codul de guvernare corporativă al Băncii Comerciale “Universalbank” S.A.”. Banca a elaborat propriul Cod de guvernare corporativă, în baza principiilor de guvernare corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a recomandărilor Comitetului de la Basel privind guvernarea corporativă pentru instituţiile bancare asigurînd aplicarea şi respectarea prevederilor acestuia.
     Înţelegem guvernarea corporativă prin conducerea activităţii Băncii, efectuată de către Adunarea Generală a acţionarilor, Consiliul şi Cârmuirea Băncii, care include un ansamblu de relaţii ale acestora cu diverse persoane interesate (angajaţi, deponenţi, alţi clienţi, parteneri, organe de reglementare şi supraveghere bancară, organe de stat şi de conducere) în ceea ce priveşte:
     à) determinarea obiectivelor strategice ale activităţii Băncii şi a unui sistem efectiv de gestionare;
     b) organizarea stimulării activităţii ce va asigura realizarea de către organele de conducere ale Băncii şi angajaţii ei a acţiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale activităţii Băncii;
     c) evitarea conflictelor de interese ce pot apărea între acţionari, membrii Consiliului şi Cârmuirii Băncii, alte persoane interesate;
     d) asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova, Statutului Băncii, Codului de conduită şi altor acte normative interne, precum şi a eticii profesionale.
     Fiind conştienţi de importanţa Codului de guvernare corporativă, toate organele de conducere şi angajaţii Băncii urmează să se conducă de prevederile acestuia la executarea obligaţiilor sale faţă de Bancă şi acţionari. Conduita corporativă în procesul realizării activităţii de asigurare a guvernării corporative se va baza pe respectarea drepturilor şi intereselor legale ale participanţilor şi va contribui la eficacitatea activităţii Băncii, sporirea rentabilităţii şi menţinerea stabilităţii ei financiare.


     Conducerea Băncii

     Adunarea Generală a acţionarilor Băncii care este organul suprem de conducere al Băncii, prin care acţionarul îşi realizează dreptul ce-i aparţine la participarea în conducerea Băncii.
     Atribuţiile Adunării Generale a acţionarilor Băncii, ordinea convocării, desfăşurării acesteia, adoptarea hotărîrilor sunt stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Băncii şi Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a acţionarilor Băncii Comerciale “Universalbank” S.A.
     Adunarea Generală a acţionarilor este în drept să i-a hotărâri în orice probleme ce au atitudine la activitatea Băncii.
     Chestiunile ce ţin de competenţa exclusivă a Adunării Generale a acţionarilor nu pot fi transmise Consiliului Băncii spre examinare, cu excepţia celor ce sunt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova şi Statutul Băncii.
     Banca aşteaptă de la toţi acţionarii fapte responsabile, direcţionate spre sporirea rentabilităţii şi menţinerea stabilităţii Băncii, responsabilitatea unuia faţă de altul şi faţă de alte persoane interesate, recunoaşterea deţinerii cotei sale şi dezvăluirea informaţiei privind persoanele afiliate, refuzul constrîngerii Consiliului şi Cârmuirii Băncii în tendinţa atingerii unor scopuri personale din contul altor acţionari.

     Consiliul Băncii este organul de administrare al Băncii, reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Băncii.
     Atribuţiile Consiliului Băncii, modul de alegere şi organizarea activităţii acestuia sunt stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Băncii şi Regulamentul Consiliului Băncii Comerciale “Universalbank” S.A.
     Consiliul este subordonat Adunării Generale a acţionarilor Băncii şi poartă responsabilitatea pentru dezvoltarea cu succes a Băncii.
     Consiliul Băncii se întruneşte ori de cîte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, însă cel puţin o dată în trimestru, de regulă, la sediul Băncii, în şedinţe ordinare.
     Membrii Consiliului Băncii se aleg la Adunarea Generală a acţionarilor în modul prevăzută de legislaţia Republicii Moldova şi Statutul Băncii. Componenţa numerică a Consiliului Băncii este stabilită prin hotărîrea Adunării Generale a acţionarilor şi trebuie să asigure activitatea eficientă a acestuia, să permită luarea deciziilor rapide şi chibzuite ţinînd seama de interese şi opinii diferite. Alegerea membrilor Consiliului Băncii este efectuată de către acţionarii Băncii prin vot cumulativ.
     Remunerarea (mărimea retribuţiei, remunerări anuale şi compensaţiilor) membrilor Consiliului Băncii se stabileşte de Adunarea Generală a acţionarilor Băncii.
     Preşedintele Consiliului Băncii este ales de către Adunarea Generală a acţionarilor Băncii.
     Preşedintele Consiliului Băncii conduce activitatea Consiliului Băncii, asigură interacţiunea cu alte organe ale Băncii şi poartă responsabilitate pentru organizarea activităţii acestuia.
     Consiliul Băncii din componenţa sa alege un Vicepreşedinte al Consiliului Băncii.

     Componenta Consiliului Băncii pe parcursul anului 2010:
N
d/o
Numele, prenumele
Funcţia ocupată în Bancă
Data confirmării de către
Banca Naţională a Moldovei
1
Gorbuntsov German Preşedinte al Consiliului Băncii,
Membru al Consiliului
18.11.2009
2
Covaliu Gheorge Vicepreşedinte al Consiliului
Băncii, Membru al Consiliului
30.03.2007
3
Bashkatov Dmitry Membru al Consiliului
31.03.2009
4
Sinitsyn Serghei Membru al Consiliului
13.04.2009
5
Jhashi Vaja Membru al Consiliului
30.09.2009


     Cârmuirea Băncii este subordonată Consiliului Băncii şi Adunării Generale a acţionarilor şi activează în temeiul Regulamentului Cârmuirii Băncii Comerciale "Universalbank" S.À., care stabileşte termenii şi ordinea convocării şi desfăşurării şedinţelor acesteia, precum şi modul luării hotărîrilor.
     Scopul activităţii Cârmuirii Băncii constă în asigurarea profitului şi competitivităţii Băncii, a stabilităţii sale economico-financiare, asigurarea respectării drepturilor acţionarilor şi a deponenţilor, a garanţiilor sociale ale personalului Băncii.
     În activitatea sa Cârmuirea Băncii respectă principiul colegialităţii la luarea hotărîrilor.
     De competenţa Cârmuirii Băncii ţin toate chestiunile conducerii activităţii curente a Băncii cu excepţia celor ce ţin de competenţa Adunării Generale a acţionarilor sau a Consiliului Băncii.
     Preşedintele Cârmuirii Băncii este ales de Adunarea Generală a acţionarilor pe un termen de pînă la cinci ani. Vicepreşedinţii şi membrii Cârmuirii Băncii sunt numiţi în funcţie prin deciziile Consiliului Băncii.
     Preşedintele Cârmuirii Băncii conduce activitatea Cârmuirii Băncii şi prezidează şedinţele acesteia, emite ordine şi dispoziţii, dă indicaţii, obligatorii pentru îndeplinire de către toţi angajaţii Băncii, poartă responsabilitate pentru respectarea legislaţiei la efectuarea operaţiunilor bancare şi altor tranzacţii.
     Preşedintele Cârmuirii Băncii acţionează în numele Băncii fără procură, reprezintă interesele Băncii în relaţiile cu organele de stat şi de conducere, instituţiile judiciare şi de drept naţional, în organele fiscale, vamale, cadastrale, alte organe de stat, cu persoanele fizice şi juridice cu orice formă de proprietate.

     Componenta Cârmuirii Băncii pe parcursul anului 2010:
N
d/o
Numele, prenumele
Funcţia ocupată în Bancă
Data confirmării de către
Banca Naţională a Moldovei
1
Drozd Irina Preşedinte al Cărmuirii
10.06.1996
2
Demidevschi Oxana Preşedinte interimar al Cărmuirii,
Vicepreşedinte al Cărmuirii Băncii
14.08.2003
3
Şpac Alexandru Vicepreşedinte al Cărmuirii Băncii
06.02.2008
4
Radu Eugenia Vicepreşedinte al Cărmuirii Băncii
06.10.2008
5
Truhanov Tatiana Contabil - şef,
Membru al Cărmuirii Băncii
25.10.2007


     Comitetul de gestionare a activelor, pasivelor şi lichidităţii (Comitetul ÀLCO).
În scopul elaborării propunerilor referitor la gestionarea activelor şi pasivelor, menţinerii lichidităţii bancare în limitele valorilor normative, precum şi estimării şi minimizării riscurilor bancare, funcţionează Comitetul de gestionare a activelor, pasivelor şi lichidităţii (Comitetul ÀLCO).
     Comitetul ALCO este subordonat Cârmuirii Băncii fiind un organ consultativ permanent al acesteia. Este format din 5 membri titulari, cu drept de vot, dintre care unul este preşedinte. Din Comitetul ALCO fac parte: Vicepreşedintele Cârmuirii, responsabil de determinarea necesităţilor curente ale Băncii de resurse financiare, cu distribuirea acestora pe instrumente financiare, şeful Secţiei trezorerie, şeful Secţiei deservire persoane fizice, şeful Secţiei dări de seamă, analiză, planificare şi gestionare a riscurilor, directorii autorizaţi ai filialelor Băncii. Componenţa comitetului ALCO este determinată prin ordinul Preşedintelui Cârmuirii Băncii.
     Comitetului ALCO se întruneşte cel puţin o dată pe lună. În caz de necesitate, se convoacă şedinţe extraordinare ale Comitetului ALCO.

     Comitetul de Credite este un organ permanent al Cârmuirii Băncii, avînd ca domeniu principal de responsabilitate examinarea cererilor de acordare a creditelor şi garanţiilor bancare, în limita competenţelor stabilite de Consiliul Băncii. Este format din 7 membri titulari care sunt numiţi prin ordinul Preşedintelui Cârmuirii Băncii. Şedinţele Comitetului de Credite au loc ori de cîte ori este cazul, de regulă, o dată pe săptămînă.

     Banca asigură crearea şi funcţionarea eficientă a unui sistem de control intern.
     Scopul principal al sistemului de control intern este protejarea intereselor clientelei Băncii, inclusiv a deponenţilor pe calea minimizării riscurilor activităţii financiare, controlului respectării de către Bancă a legislaţiei, reglementării conflictelor de interese, asigurării unui nivel necesar de securitate, inclusiv în domeniul tehnologiilor informaţionale, care corespunde caracterului şi volumului operaţiunilor efectuate de către Bancă.
     Competenţa Comisiei de Cenzori, modul de alegere şi organizarea activităţii acesteia sunt stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Băncii şi Regulamentul privind Comisia de Cenzori a Băncii Comerciale "Universalbank" S.A.
Pentru anul 2010, în temeiul hotărîrii Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor Băncii din 30 aprilie 2010 şi a contractului de audit, împuternicirile Comisiei de Cenzori au fost transmise companiei de audit “Moldauditing” S.R.L.
     Comisia de Cenzori efectuează controlul obligatoriu al activităţii financiare anuale a Băncii.

     În structura Băncii funcţionează Secţia audit intern.
     Secţia audit intern este subordonată Consiliului Băncii.
     Şeful Secţiei audit intern este numit în funcţie în temeiul deciziei Consiliului Băncii.
     Atribuţiile Secţiei audit intern sunt definite în Regulamentul Secţiei audit intern a Băncii Comerciale “Universalbank” S.A. De competenţa Secţiei audit intern ţine, mai cu seamă efectuarea monitorizării permanente a riscurilor activităţii financiare a Băncii (riscul de credit, ratei dobânzii, valutar, lichidităţii, de piaţă, de ţară, operaţional, aferent tehnologiilor informaţionale şi alte riscuri care pot apărea în cadrul desfăşurării activităţii financiare a Băncii), analizei curente a situaţiei financiare, verificarea şi analiza stării controlului intern în subdiviziunile Băncii.
     Secţia audit intern îşi desfăşoară activitatea în temeiul planului de lucru, care este aprobat anual de către Consiliul Băncii.

     Pentru efectuarea controlului şi certificarea situaţiilor financiare anuale Banca atrage în fiecare an o companie de audit independentă, care deţine licenţa respectivă şi nu are interese patrimoniale comune cu Banca sau acţionarii acesteia. Auditorul independent este aprobat de către Adunarea Generală a acţionarilor Băncii la propunerea Consiliului Băncii.

     Auditorul însărcinat cu certificarea situaţiilor financiare ale Băncii pentru anul 2010 este compania de audit “KPMG Moldova” S.R.L.


     VII. Strategia
     Scopul strategic de perspectivă pe termen lung al Băncii este să devină una dintre cele mai eficace bănci din Republica Moldova. Să atingă un asemenea nivel de deservire care să motiveze clientul spre găsirea priorităţilor de parteneriat cu B.C. "Universalbank" S.A. Să intre în topul celor mai bune zece bănci din Republica Moldova după volumul activelor şi al capitalului. Strategia dezvoltării Băncii curentă este orientată spre extinderea bazei de resurse atît pentru segmentul corporativ, cît şi pentru cel al persoanelor fizice.
     Obiectivul tactic de bază pentru anii 2011-2012 reprezintă extinderea bazei de clientelă şi perfecţionarea spectrului de produse bancare. Pentru crearea unor colaborări durabile de parteneriat cu clienţii, Banca îşi va realiza deservirea corespunzător strategiei elaborate individual pentru fiecare grup respectiv de clienţi, reieşind din interesele şi necesităţile lor.
     Orientările prioritare de lucru pentru dezvoltarea bazei de clientelă şi menţinerea unei poziţii de concurenţă constau în elaborarea noilor produse, extinderea spectrului de servicii prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Strategia Băncii în acest domeniu va fi fondată pe principiile depăşirii propunerilor şi actualitatea serviciilor.
     Apropierea de client va fi efectuată prin implementarea tehnologiilor informaţionale la deservirea acestuia.

     Reperele de bază pentru dezvoltarea ulterioară a Băncii sunt următoarele:
     a) menţinerea notorietăţii şi statorniciei, păstrarea statutului Băncii ca fiind o bancă universală;
     b) promovarea imaginii Băncii şi a produselor bancare oferite de ea;
     c) creşterea volumului de operaţiuni, extinderea şi perfecţionarea spectrului de servicii în condiţiile de creştere a competitivităţii pe piaţa financiară;
     d) extinderea bazei de resurse, în raport cu creşterea operaţiunilor active ale Băncii;
     e) minimalizarea riscurilor activităţii bancare, în primul rînd a celor de creditare, asigurarea calităţii înalte a portofoliului de credite;
     f) asigurarea raportului optim dintre lichiditatea şi rentabilitatea operaţiunilor bancare;
     g) extinderea bazei de clienţi pe segmentele persoanelor fizice şi întreprinderilor business-ului mic;
     h) dezvoltarea direcţiei Retail Banking: perfecţionarea programelor existente de creditare şi de atragere a depunerilor; realizarea programelor de deservire complexă a populaţiei;
     i) formarea unui sistem de gestionare modern: aplicarea unei politici procentuale şi tarifare flexibile; monitorizarea permanentă a produselor bancare solicitate; aplicarea procedurilor efective de control intern şi de gestionare a riscurilor activităţii bancare; optimizarea cheltuielilor de activitate intrabancară; minimalizarea costurilor resurselor atrase; gestionarea managerială după principiile standardelor internaţionale;
     j) formarea unui colectiv de angajaţi profesionişti şi înalt calificaţi, perfecţionarea sistemului de motivaţie a personalului.


Preşedinte interimar al Cârmuirii
Demidevschi Oxana

Raportul conducerii Băncii Comerciale “Universalbank” S.A. pentru anul 2009

 
Call Center: +373 22 269-722
E-mail: office@mail.universalbank.md